Adatkezelési Nyilatkozat

 

 

Török Tibor Andrásné egyéni vállalkozó (székhely: Magyarország, 6723 Szeged, Selyem u. 125/A 1/1. Adószám: 57348764-1-26, Telefon: 06 30 559 7471, továbbiakban „Adatkezelő”) 2021. június 20. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt szerint kezeli a személyes adatait az alábbi honlapok tekintetében:

 
1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A személyes adatai kezelésére Török Tibor Andrásné egyéni vállalkozó Székhely: Magyarország, 6723 Szeged, Selyem u. 125/A 1/1. Telefon: 06 30 559 7471 E-mail: info@tanulaskonnyeden.hu  Adószám: 57348764-1-26 jogosult. Az adatkezelővel az info@tanulaskonnyeden.hu e-mail címen vagy az adatkezelő székhelyére küldött postai levél útján léphet kapcsolatban.

A személyes adataihoz az adatkezelő fér hozzá. Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely a Társaság részére az adatvédelmi tisztviselő kinevezését szükségessé tenné.

 

2.1. Hírlevél küldés

Adatkezelés célja: névre szóló hírlevél küldése, információk megosztása.

Adatkezelés jogalapja: a hozzájárulása, amit az űrlap elküldésével ad meg.

Személyes adatok címzettjei: Maga az adatkezelő, az adatkezelő hírlevél küldő rendszerét szolgáltató GetResponse Sp. z o.o.

Adatkezelés időtartama: a hírlevélre történő feliratkozástól az arról való leiratkozás időpontjáig tartó időtartam.

Hozzájárulás visszavonása: a hírlevélküldéshez adott hozzájárulását a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással bármikor visszavonhatja.

2.2. Rendezvényre jelentkezés, regisztráció rendezvényre

Adatkezelés célja: a rendezvényen részt venni kívánó személyek regisztrálása, szerződés megkötése és részvételi díj kiszámlázása.

Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása a regisztráció tekintetében, szerződés teljesítése a rendezvényen való részvétel tekintetében és jogi kötelezettség teljesítése a számviteli bizonylat kiállítása tekintetében.

Személyes adatok címzettjei: Maga az adatkezelő, az adatkezelő hírlevél küldő rendszerét szolgáltató GetResponse Sp. z o.o.; 

Emellett, számlázás esetén a szamlazz.hu (elérhetőség: https://www.szamlazz.hu/szamla/kapcsolat), és az adatkezelő mindenkori könyvelője (mindenkori elérhetőségét a info@tanulaskonnyeden.hu e-mail címen tudja lekérdezni).

Adatkezelés időtartama: amennyiben a rendezvényen való részvétel díját nem egyenlíti ki a 8 napos fizetési határidőn belül, akkor a rendezvényre való jelentkezés tekintetében a jelentkezéstől számított 8. nap eltelte, amennyiben a rendezvényen való részvétel díját kiegyenlíti, akkor a rendezvényen való részvételt követő 6 hónap és a számviteli bizonylat kezelés tekintetében a bizonylat kiállításától számított 8. év eltelte.

Hozzájárulás visszavonása: a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a rendezvényen való részvételtől elállás esetén.

2.3. Kiadványok értékesítése

Adatkezelés célja: kiadványok értékesítése és kiszállítása a vásárlók részére.

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése a természetes személy részére történő értékesítés esetén a rendelési és szállítási adatok tekintetében, jogi kötelezettség teljesítése a számviteli bizonylat kiállítása tekintetében, illetőleg jogos érdek a nem természetes személy részére történő rendeléshez tartozó kapcsolattartási adatok tekintetében (az adatkezelő jogos érdeke, hogy kapcsolatot tudjon tartani a vásárlóval a termék értékesítése és kiszállítása tekintetében).

Személyes adatok címzettjei:

Maga az adatkezelő, az adatkezelő hírlevél küldő rendszerét szolgáltató GetResponse Sp. z o.o.; 

Emellett, számlázás esetén a szamlazz.hu (elérhetőség: https://www.szamlazz.hu/szamla/kapcsolat), és az adatkezelő mindenkori könyvelője (mindenkori elérhetőségét a info@tanulaskonnyeden.hu e-mail címen tudja lekérdezni).

Az adatkezelő részére logisztikai szolgáltatásokat, csomagszállítást nyújtó Magyar posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

Adatkezelés időtartama: a rendelési és szállítási adatok tekintetében a rendelés teljesítésétől számított egy hónap és a számviteli bizonylat kezelés tekintetében a bizonylat kiállításától számított 8. év eltelte.

2.4. Panaszkezelés

Adatkezelés célja: vásárlói panasz kezelése.

Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése.

Személyes adatok címzettjei: Maga az adatkezelő, az adatkezelő hírlevél küldő rendszerét szolgáltató GetResponse Sp. z o.o.;

Adatkezelés időtartama: a panaszról készült jegyzőkönyv és a panaszra adott válasz másolata tekintetében 5 (öt) év.

2.5. Regisztráció díjmentes előadásra, tréningre

Adatkezelés célja: a rendezvényen részt venni kívánó személyek regisztrálása, kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása a regisztráció tekintetében.

Személyes adatok címzettjei: Maga az adatkezelő, az adatkezelő hírlevél küldő rendszerét szolgáltató GetResponse Sp. z o.o.;

Adatkezelés időtartama: az ingyenes rendezvényre történő jelentkezéstől az adatkezelési hozzájárulás visszavonásának időpontjáig tartó időtartam.

Hozzájárulás visszavonása: a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

3.1. Az adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt naptól kell alkalmazni, feltéve, hogy az adatkezelési tájékoztatót az adatkezelő a honlapján nyilvánosságra hozza.

3.2. Az adatkezelő értesíti Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról az adatkezelő rendelkezésére álló e-mail címén.

 

4.1. Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet a személyes adatairól, ha az adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait. Ebben az esetben a következő információkra jogosult: (i) az adatkezelés célja; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) a személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő erre irányuló kérése esetén a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

4.2. Helyesbítéshez való jog

Amennyiben bejelenti az adatkezelő részére, hogy a személyes adatai megváltoztak, akkor az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Ön pontatlan személyes adatait vagy kiegészíti az Ön hiányos személyes adatait.

4.3. Törléshez való jog

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) az adatkezelőnek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), (iii) az adatkezelő személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy (iv) az adatkezelő jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül, törli az Ön személyes adatait.

Az adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés (i) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelő alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetőleg (ii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

4.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

A személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) az adatkezelőnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

Az adatkezelés korlátozása esetén az adatkezelő a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Az adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról és annak feloldásáról tájékoztatja Önt a korlátozást, illetve a feloldást megelőzően.

4.5. Adathordozhatósághoz való jog

Kérése esetén az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában kiadja, amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítésén vagy hozzájáruláson alapul és a személyes adatai kezelés automatizált módon (nem papírlapon) történik.

 

Jogsértés esetén fordulhat az adatkezelőhöz a info@tanulaskonnyeden.hu e-mail címen vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

Scroll to Top